Meet YOSL Teaching Faculty

YOSL Teaching Faculty

Thomas GilesThomas Giles

Woodwinds

Thomas
Giles

Bio

Cello

Susan
Mandel

Bio

Cello

Sasha
Ono

Bio

Cello

Peter
Pearson

Bio

Viola

Nora
Krohn

Bio

Violin

Monica
Re Martin

Bio

Violin

Brian L.
Thompson

Bio

Violin

Jeffrey
Wang

Bio